Iskolánk

Szerencs város

Középiskolák

Galéria

Linkajánló

Versenyek

Alapítványok

 Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány

Adószáma: 18416888-1-05

 Szerencsi Tehetségekért Alapítvány

Adószáma: 18412444-1-05

Elérhetőségünk

47 362780
47 362790

47 561083

szerencsbolyai@freemail.hu

3900 Szerencs
Rákóczi út 100.

 

 

|  Főoldal | Tanév rendje | Oktatás | Szavazás  | Dokumentumok |

  Bolyai János Katolikus Általános Iskola - Szerencs

Oktatás alsó tagozat

Ok

Tehetségprogramunk megvalósításában 2005-ben a nevelőtestület szakmai alátámasztásával, valamint a szülők elfogadásával jelentős szervezeti átalakítást hajtottunk végre. Ennek eredményeképpen a lehető leghatékonyabb módszereket figyelembe véve európai összehasonlításban is a tehetségfejlesztés egyik legmodernebb, eredményes formációja lett. Az új feltételek hatására , azóta több változtatást eszközöltünk, figyelemmel az immár két évtizedes hagyományaink és eredményeink megtartására. Ennek lényege a kiemelt tantárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen-nyelv) évfolyamonkénti képességek szerinti differenciált csoportos oktatás.

Magyar


Iskolánkban az alsó tagozaton, azaz az 1-4. évfolyamon az írás-olvasás rejtelmeivel  ismerkednek a gyerekek az Apáczai kiadó könyveiből.

 

Matematika


Tanítóink a matematika tanítására nagy gondot fordítanak, különösen a képességek differenciált fejlesztésére, a kiemelkedő képességek, vagy az esetleges elmaradások korai felismerésére.  Az egyéni haladási ütemet, az egyéni képességeket tanórán és azon kívül is megpróbálják figyelembe venni.

Ennek érdekében, a tehetséges, matematika iránt érdeklődő tanulóknak a tanórai differenciáláson kívül matematika szakkört is szerveznek. Tehetséges tanítványaikat iskolai, területi, városi, megyei, országos versenyekre buzdítják, melyeken minden évben sikeresen szerepelnek.

Nagy hangsúlyt fektetnek a gyengébb képességű tanulók fejlesztésére is. Fejlesztő pedagógus segíti munkájukat. Tanórákon egyénre szabott feladatokkal, nagyon sok  segítségadással, korrepetálással segítik a lemaradókat.

 

Természetismeret


A tantárgycsoport több tantárgyat foglal magába: technika, környezetismeret és testnevelés.

A tantárgy tanítása során gazdag szabadidős programok is várják a tanulókat. Lényegesnek tartják nevelőink a természetközeli ismeretszerzést

Tanórákon változatos, a tanulásmódszertani elveket szem előtt tartó munka folyik:

  • csoportmunka,

  • természet közeli ismeretszerzés

Tanórán kívüli tevékenységeink:

  • Tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás

  • Ismerkedés az Erdei iskolával

  • Vetélkedőkön, pályázatokon való részvétel

  • képzőművészeti foglalkozás

  • Kiállítások az aulában

  • Nyílt napok

  • Úszásoktatás, sportnapok

  • MOZI- színházlátogatás

 

Fejlesztő pedagógus


Iskolánk mindig nagy gondot fordított a lemaradó tanulók megsegítésére. Korábban a kistérségi Nevelési Tanácsadó szakemberei végezték ezt a tevékenységet, 2. éve tantestületünk tagjaként segíti munkánkat fejlesztőpedagógus.

Az idei tanévben kialakított fejlesztő terem nagy segítség munkánkban. Itt egy helyre tudjuk koncentrálni az eszközöket, foglalkozásokat.

Oktatás felső tagozat

Matematika


Iskolánk egyik, a pedagógusok és a szülők által is elfogadott és elismert specialitása a matematika tantárgy nívócsoportokban való tanítása. Ez a szervezeti keret az, amely minden tanuló számára biztosítja az optimális leterhelést és haladási ütemet, és ennek következtében sikerélményhez tudja juttatni a különböző teljesítményű gyerekeket.

A tehetségfejlesztő csoportokban a törzsanyagon kívül, kiegészítő anyagokkal, versenyfeladatokkal, ismerkednek a diákjaink.

Az átlagos csoportokba a matematikát alapvetően értő, közepes ütemben haladni képes, gyakran segítségre szoruló, több magyarázatot igénylő gyerekek kerülnek. Itt a tantervi törzsanyag változatos, gondos elsajátítására kerül sor.

A hátránykompenzáló csoportokba a matematikát nehezebben értő, gyengébb képességű, rendszeres segítségre szoruló, sokszor a tanulásban is önállótlan gyerekek kerülnek. Őket lassúbb ütemben, többszöri magyarázattal tanítjuk meg a tantervi törzsanyagra.

A versenyeredmények és a sikeres középiskolai felvételik igazolják, hogy a nívócsoportos oktatás a lelkiismeretes pedagógusi munkával párosulva meghozza gyümölcsét.

Ugrás a lap tetejére

Idegen nyelvek


Jelenleg angol és német nyelv oktatása folyik iskolánkban. Az idegen nyelvek ismerete egyre nagyobb szerepet játszik a mindennapi életünkben is. A közép-és felsőfokú oktatás célkitűzései és követelményrendszere között előkelő helyet foglal el az idegen nyelvtudás, egy élő idegen nyelv alap, - közép, - vagy felsőfokú ismerete.

Ezek megalapozása az általános iskolákban kezdődik. Iskolánk alapítása óta nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtanításra.  Az első évek nyelvtanulása után tanulóink emelt (heti 5) vagy alap (heti 3) óraszámban folytathatják az idegen nyelvek elsajátítását.

Az elmúlt években egyre inkább megfigyelhető az idegen nyelvválasztás tekintetében az angol nyelv előretörése. Évek óta angol anyanyelvi lektor segíti a beszélt nyelv eredményes elsajátítását. A német nyelv oktatásának is nagy hagyományai vannak hazánkban és remek eredményei iskolánkban, melyet ékesen igazolnak mindkét nyelvterületen az alap és középfokú nyelvvizsgák eredményei és számuk.

Német nemzetiségi települések sora jelzi, hogy hagyományaik mélyen gyökereznek a kultúránkban. Az Európai Unióhoz csatlakozásunk után a határok megnyitásával megnyílnak a lehetőségek a szomszédos országok felé. A német nyelv ismerete is egyre nagyobb jelentőséggel bír.

Informatika


Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. A fiatalok természetes érdeklődéssel fordulnak tanórákon kívül is a számítógép nyújtotta lehetőségek felé.

A kulcskompetenciák közé tartozik a digitális kompetencia.

Magában foglalja a fő számítógépes alkalmazásokat, mint például a szövegszerkesztést, táblázatkezelést, adatbázisokat, információtárolást és feldolgozást  valamint az internet által kínált lehetőségek megértését és az elektronikus média útján történő kommunikációt (e-mail, hálózati eszközök).

Célunk, hogy tanulóinknak egy a mindennapokban is használható tudást biztosítsunk, ami lehetővé teszi, hogy a számítógépben a tanulás és önképzés egyik eszközét találják meg.

Fizika, kémia


A felső tagozat 7. és 8. osztályában belépő új tantárgyak. Sok, hasznos a mindennapi életben minket körülvevő dolgok magyarázatát adja a két tantárgy ismeretanyaga.

A fizika egy sor olyan tényezővel rendelkezik, amely segítségével jelentősen befolyásolja és formálja a diákok ismereteit és érdeklődését.

A kerettantervi változások a kémiát is számottevően érintették. Helyi tantervünket úgy alakítottuk, hogy maximálisan segíteni tudjuk diákjaink pályaválasztását. A tantervi anyag elsajátításán túl, nagy hangsúlyt fektetünk a tudatos környezetvédő magatartás kialakítására, a háztartásban nélkülözhetetlen fizikai kémiai ismeretek bemutatására. Ezeken a területeken elsősorban a tanulók irányított önálló gyűjtőmunkájára és előadásaira támaszkodunk.

A XXI. század a természettudományok, elsősorban a fizika, kémia és biológia évszázada, amely tudományágak nem önállóan léteznek, hanem társadalmi közegbe ágyazottan. A természettudományos és azon belül a fizikai-kémiai ismeretek a gyakorlati alkalmazásokon keresztül mindennapjaink szerves részét képezik. Így tanításuk és tanulásuk nem elhanyagolható.

Ugrás a lap tetejére

Természetismeret


Változó világgal nézünk szembe, amikor a tudományos műveltség és a tudás alapjainak magabiztos elérhetősége meghatározza majd a közösségek és nemzetek sorsát.

A természettudományos és technikai műveltség fontossága nem kérdőjelezhető meg. Tantárgyainkhoz kapcsolódóan minden évben szervezünk olyan programokat, amelyek az önművelődést, az ismeretek elmélyítését, az érdeklődés felkeltését, illetve egy témakör minél több oldalról való körbejárását szolgálják, pl. megemlékezések, vetélkedők a Föld, a Víz világnapja alkalmából. A természet- környezetvédelem az egészséges életmód kialakítása igen hangsúlyos kérdések, melyekre ráirányítjuk tanítványaink figyelmét. Ezeknek az ismereteknek gyakorlati alkalmazására , megfigyelésére pl. nyári természet és környezetvédelmi szaktáborokban nyílik lehetőség.

Ének zene


Célunk, hogy a gyerekek szeressenek és merjenek énekelni. Megismertetjük őket a zeneirodalom remekeivel. A törzsanyagon kívül foglalkozunk a századunk zenéjével is. A gyerekek megtanulnak szolmizálni, ritmust írni és énekelni.

Modul tárgyak


Fontos iskolai feladat a különböző szintű identitások és együttélési formák kialakítása és erősítése. Napjaink egyre bonyolultabb gazdasági, társadalmi és politikai folyamatai a piacgazdaság kialakulása, csatlakozás az Európai Unióhoz stb. ugyanis szükségképpen átformálják az embereket és közösségeiket.

A tantervi modulok azon sajátossága, hogy meglehetősen alacsony az óraszámuk (évi 18 óra) többféle lehetőséget kínálnak a tantárgyi és órarendi struktúrában való elhelyezésre. Korábban az egyes évfolyamokon az adott modulok tanítása általában egy féléves rendszerben zajlott. Az ötödik és hatodik évfolyamon az óraszám nem változott, hiszen a Tánc és dráma, valamint a Honismeret modulok esetében az első félévben az egyik, a második félévben pedig a másik modul tanítására került sor. Jelenleg az 5.-esek drámával, a 6.-osok honismerettel ismerkednek.

A kerettantervi rendeletben az etika mint kötelezően tanítandó tartalmi modul jelent meg a 7. és 11. évfolyamon. Az etikaoktatás igen érzékeny terület, társadalmi, sőt politikai viták kereszttüzében áll. Az etikát tanító tanáraink nem elszigetelt tartalomként kezelik a tantárgyat, hanem kifejezett kívánalomként fogalmazzák meg a más tárgyakhoz való kapcsolódást. Nem merült fel az etika beolvasztása valamely tantárgyba, mivel mindenki felismerte az emberismeret és etika oktatásában rejlő sajátos, máshol kevésbé megvalósítható lehetőségeket.

Ami a Mozgókép és médiaismeret tárgy időszerűségét illeti, talán különösebb bizonyítás nélkül elfogadhatjuk: szükség van egy olyan tantárgyra, amely segít eligazodni a film és az elektronikus média, azaz a mozgókép világában. Szeretnénk tudatosítani, hogy a modulok nem felesleges dolgok, az életminőség szempontjából nagyon fontosak. A tánc és dráma, a honismeret, az egészségtan, etika hozzájárulhat, hogy jobb hangulatúvá, „ teljesebbé” tegye a gyerek látásmódját, így a pragmatikus tárgyak tanulása is eredményesebbé válhat.

 

 

 

 TETEJÉRE