Get Adobe Flash player

Szándéknyilatkozat

Hit éve

Facebook Like

Új Széchenyi Terv
Tehetséghidak
Határtalanul

Elérhetőségünk

telefon47 362780
47 362790

FAX47 561083


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3900 Szerencs Rákóczi út 100.


Alapítványok

Szerencs számítástechnika oktatásáért és diáksportjáért alapítvány
Adószáma: 18416888-1-05
-------------------------------
Szerencsi Tehetségekért Alapítvány
Adószáma: 18412444-1-05


Könyvtár

Iskolai könyvtár

Illik a könyvtárban:
 • halkan kopogni, mielőtt bejössz
 • csendesen beszélni
 • a könyvet a polcról levenni
 • használat után az asztalon hagyni
 • könyvet kikölcsönözni
 • a játékot épen-szépen visszahozni
 • a könyvre vigyázni
 • ha bármi gondod van a könyvvel, bátran szólni

Jelenleg könyvtárunk állománya mintegy 3000 könyvtári dokumentum, melynek zöme könyv, de szép számmal akadnak audiovizuális, multimédiás kép- és hangzóanyagok - CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok, kazetták, lemezek - is.

A könyvtár megkönnyíti a tanulók, pedagógusok órára, műsorra való felkészülését, szünetekben vagy délután a szabadidő hasznos eltöltését segíti. Könyvtárhasználati órákon nyílik lehetőség a könyvtár alapvető működésének a megismerésére.

A könyvtár a Gyűjtőköri Szabályzatának megfelelően bővíti az állományát, s mivel iskolai könyvtár, főképp a tananyaghoz kapcsolódó dokumentumokat részesítjük előnyben. Ennek megfelelően kb. 60-40 % a szakirodalom – szépirodalom aránya.

A könyvtári dokumentumok szakirodalma az ETO szerint kerültek elrendezésre, a szépirodalmon belül a kötelező és ajánlott olvasmányok, versek és színművek, mesék lettek jól láthatóan elkülönítve, ezzel megkönnyítve a gyerekek tájékozódását.

Technikailag jól felszerelt könyvtárral büszkélkedhetünk, hiszen nyertes pályázatból vásárolt TV, DVD lejátszó, valamint CD lejátszó, számítógép Internettel, valamint nyomtató könnyíti meg a munkánkat.

Iskolai könyvtárunk megfelel a mai kor elvárásainak, hiszen számítógépes adatbázist építünk, amelyben a keresés, tájékoztatás sokkal egyszerűbb, gyorsabb, mint a hagyományos katalógusban. Számítógép segítségével történik a kölcsönzés, visszavétel, hosszabbítás, a beiratkozás is. A tanulók is kereshetnek az adatbázisban, az állományban, mellyel az önálló ismeretszerzést fejlődését segítjük elő.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

I. A könyvtárra vonatkozó adatok

1. A könyvtár elnevezése: Bolyai János Katolikus Általános Iskola Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár)

2. A könyvtár székhelye: Szerencs

3. A könyvtár létesítésének időpontja: 2002.

4. A könyvtár címe: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.

6. A könyvtár bélyegzője:

Ovális alakú: Bolyai János Katolikus Általános Iskola Könyvtára

II. A könyvtár fenntartása és működtetése

A könyvtár fenntartója a Bolyai János Katolikus Általános Iskola.

III. A könyvtár működése

1. Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos önkormányzati tevékenység központi irányítása az oktatási miniszter hatáskörébe tartozik. A könyvtári szakmai kérdések ágazati irányítását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma látja el.

2. A helyi önkormányzatok gondoskodnak az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának megvalósításához szükséges könyvtári ellátás feltételeinek megteremtéséről (a képviselőtestület által elfogadott fejlesztési program szerint), és a könyvtári egységek jogszerű, szakszerű működtetéséről.
Ez irányú feladataikat a közoktatási intézményekre vonatkozó jogszabályok és normatívák szerint, és a könyvtári, könyvtári informatikai tevékenységet meghatározó jogszabályok, normatívák, állásfoglalások figyelembevételével látják el.
Az iskolai könyvtárak fenntartásáról és a normáknak megfelelő fejlesztéséről a fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott központi támogatások és a helyi források felhasználásával.

A könyvtár legfontosabb működési feltételei a következők:

a) a könyvtár zavartalan működéséhez elegendő számú és megfelelő szakképzettségű személyzet,

b) az állomány elhelyezéséhez, megőrzéséhez és használatának biztosításához megfelelő helyiség és felszerelés,

c) a könyvtári állomány tervszerű és folyamatos gyarapítását biztosító költségvetése,

d) a működéshez szükséges korszerű technikai eszközök.

Kölcsönzés

Egyszerre max. 3 db könyv kölcsönzése 2 hét időtartamra kétszeri hosszabbítási lehetőség újabb 2-2 hétre, ha a könyv nem előjegyzett. (a könyvtár ettől rövidebb kölcsönzési időt is megállapíthat) A felnőttek annyi időre visznek ki könyvet, ameddig a munkájukhoz szükséges, ill. más nem támaszt igényt a könyv iránt. Tankönyvek, tanulói segédletek egy tanévre kölcsönözhetőek.

 • tájékoztatás a könyvtár állományáról, újdonságairól
 • segítség az eligazodáshoz az Önt érdeklő témában. Helyben használat
 • A könyvtár dokumentumainak helyben használata
 • Hanglemezek, zenei CD-k helyben hallgatása
 • Számítógépes katalógusban keresés (a könyvtáros segítségével)
 • CD-ROM-ok, helyi adatbázisok használata, Irodalomkutatás, témafigyelés, gyűjtés

A megadott témáról, alkotóról stb. készült művek, anyagok gyűjtése, rendszeres figyelése, beszerzése.

V. A könyvtár használata, szolgáltatásának igénybevétele
 1. A könyvtár állományát olvasó és tájékoztató szolgálat fenntartásával bocsátja olvasói rendelkezésére. Ennek érdekében az olvasók igényeinek megfelelő szolgáltatásokat alakít ki.
 2. A könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói a nyitvatartási időn belül a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően térítésmentesen használhatják.
 3. A könyvtár alapszolgáltatásai a következők:
  • Kölcsönzés az állomány meghatározott részéből a könyvtár használatára jogosultak számára.
  • Helyben olvasás biztosítása különös tekintettel a nem kölcsönözhető állomány-
 4. Ezeken túl a könyvtár az olvasói igények jobb kielégítése érdekében egyéb szolgáltatásokat is kialakíthat.

A könyvtárat az iskolában tanulók, dolgozók, valamint az itt gyakorlaton lévő hallgatók használhatják, ingyenesen.

A kézikönyvtár könyveit, a folyóiratokat és a CD-ROM-okat csak helyben lehet használni.

A kölcsönzés során erősen megrongálódott, vagy elveszett könyveket ugyanolyannal, vagy értékében és jellegében hasonlóval kell pótolni.

Az iskolából való végleges távozáskor a tanulónak, pedagógusnak vagy dolgozónak könyvtári tartozásait rendeznie kell.

Tanév végén dokumentum csak a könyvtáros engedélyével maradhat a tanulónál. (pl. kötelező olvasmány)

A nyitva tartást a könyvtáros az igazgató jóváhagyásával határozza meg úgy, hogy valamennyi tanuló, dolgozó és hallgató igénybe vehesse a szolgáltatásokat.

VI. Beiratkozás

A tanulók beiratkozása a diákigazolvány segítségével történik. Az olvasó adatait a számítógépes könyvtári rendszerben rögzítjük. A beiratkozáskor kért adatok:

 • Név,
 • Anyja neve,
 • Születési hely, idő,
 • Lakcím,
 • Osztály.

Nem szükséges minden tanévben a tanulónak beiratkoznia. Az adatváltozásokat jelenteni kell.

VII. A könyvtárhasználó vállalja:
 • A könyvtár rendjének megtartását
 • A kölcsönzött és helyben használt dokumentumok állagának megóvását
 • A kölcsönzött dokumentumok határidőre történő visszahozatalát
 • Késedelmes visszahozás esetén a késedelmi díj megfizetése
 • Kártérítési kötelezettséget
 • A beiratkozáskor kért adataiban történt változások bejelentését
 • Mobiltelefonjának kikapcsolása

A tanuló által a dokumentumokban okozott károkat a szülő (gondviselő) köteles megtéríteni.

Ételt, italt a könyvtárba bevinni tilos!

A könyvtárban tartózkodó tanulóra, olvasóra, könyvtárhasználóra a Házirendben foglaltak érvényesek.

Fontos honlapcímek a könyvtárakkal illetve olvasással kapcsolatban:
 1. Országos Széchenyi Könyvtár: www.oszk.hu
 2. Magyar Elektronikus Könyvtár: www.mek.oszk.hu
 3. Neumann Ház: www.neumann-haz.hu Ebben többek között: (a többit is érdemes megnézni benne)
 4. Digitális Irodalmi Akadémia: www.irodalmiakademia.hu
 5. Olvasni jó (kicsiknek): www.olvasnijo.hu
 6. Könyvtáros startlap: http://konyvtar.lap.hu/ (Ebből az összes előző és még sok más könyvtár is elérhető, pl. a Városi Kulturális Központ és Könyvtár, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, stb.)